VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 372/QĐ-BTC:

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng

Ngày 21/03/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 372/QĐ-BTC về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

Quyết định nêu rõ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị là máy vi tính, máy in chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy vi tính, máy in chuyên dùng nêu trên tại các cơ sở đào tạo (bao gồm các Trường thuộc Bộ; các đơn vị đào tạo thuộc các Tổng cục) là máy vi tính, máy in chuyên dùng sử dụng cho công tác quản lý hành chính.
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng khác tại các Cục, Vụ và tương đương thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (trừ các Trường thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ)...
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ điểm 1.2 khoản 1 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2298/QĐ-BTC ngày 06/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 372/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM