VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 297/2016/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư hướng dẫn cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; đình chỉ, tạm dừng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Thông tư, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán.

Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Tài chính và phải nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Tại Thông tư, Bộ Tài chính còn ban hành các mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

 2. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại Thông tư, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán có hiệu lực.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải nộp trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định bị thu hồi.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

+ Duy trì các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán trong suốt thời gian hoạt động.

+ Không được sửa chữa, tẩy xóa, cho thuê, cho mượn, cầm cố, mua bán hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

+ Thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi mà theo Luật Kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính.

+ Nộp trả lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính khi chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận.

+ Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý vi phạm về kinh doanh dịch vụ kế toán.

+ Báo cáo điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính trước ngày 31/10 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Báo cáo tình hình hoạt động năm trước liền kề bằng văn bản và dữ liệu điện tử cho Bộ Tài chính trước ngày 10/4 hàng năm.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán, tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 297/2016/TT-BTC.

Có thể bạn quan tâm