VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định 117/2017/NĐ-CP:

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Ngày 19/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại.

Nghị định quy định về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; lập dự toán, chấp hành, quyết toán và công khai ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng ngân sách trong hoạt động đối ngoại.

Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong hoạt động đối ngoại gồm:
- Thu trong hoạt động đối ngoại gồm: Phí, lệ phí trong hoạt động ngoại giao; phí, lệ phí liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân có yếu tố nước ngoài và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
- Chi hoạt động đối ngoại gồm: Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi hoạt động đối ngoại được thực hiện theo quy định hiện hành và phù hợp với tính chất, nội dung, đặc thù nhiệm vụ đối ngoại...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Bãi bỏ Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 117/2017/NĐ-CP.
Có thể bạn quan tâm