VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông tư số 52/2018/TT-BTC:

Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày 24/5/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/7/2018.
Bãi bỏ các Thông tư sau của Bộ Tài chính: Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012; Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015; Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012; Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014; Thông tư số 107/2007/TT-BTC; Bãi bỏ Điểm 2 và Điểm 3 Mục II về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư và điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư được quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:
Có thể bạn quan tâm