VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 303/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Theo Thông tư, biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Biên lai gồm có biên lai in sẵn mệnh giá và biên lại không in sẵn mệnh giá. Thông tư 303/BTC quy định hình thức của biên lai được thể hiện dưới dạng biên lai đặt in, biên lai tự in và biên lai điện tử.

Thông tư quy định một số nội dung chủ yếu phải có trên biên lai như tên loại biên lai; ký hiệu mẫu biên lai và ký hiệu biên lai; số thứ tự biên lai; liên của biên lai; tên, mã số thuế của tổ chức thu phí, lệ phí; tên loại phí, lệ phí và số tiền phí, lệ phí phải nộp; ngày, tháng, năm lập biên lai.

Một số nguyên tắc khi tạo biên lai như sau:

- Cơ quan thuế, tổ chức thu phí, lệ phí được tạo biên lai theo hình thức đặt in, tự in và điện tử.

- Trường hợp đặt in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí được lựa chọn tổ chức nhận in đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện in hóa đơn theo quy định để ký hợp đồng đặt in biên lai thu tiền phí, lệ phí thuộc nhiệm vụ thu của tổ chức đó.

- Nếu tự in biên lai, tổ chức thu phí, lệ phí phải là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có hệ thống thiết bị máy tính đảm bảo cũng như phần mềm tự in biên lai đảm bảo dữ liệu của biên lai chuyển vào phần mềm kế toán để kê khai.

- Theo Thông tư số 303/2016/BTC, đối với biên lai điện tử, việc xác định số biên lai theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số biên lai đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

- Tổ chức nhận in biên lai đặt in có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc nhận đặt in biên lai định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, chậm nhất là ngày 30/7 và 30/01 của năm sau.

- Cơ quan thuế xây dựng hệ thống thông tin về biên lai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế dựa trên nội dung phát hành biên lai, các báo cáo về biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức nhận in biên lai gửi đến.

- Biên lai do Cục Thuế đặt in trước khi bán lần đầu phải lập thông báo phát hành biên lai và gửi cho các Cục Thuế trong cả nước. Nếu đã cập nhật lên trang thông tin điện tử của Tổng Cục thuế thì không phải gửi thông báo.

- Thông tư quy định tổ chức thu phí, lệ phí trước khi sử dụng biên lai phải lập Thông báo phát hành biên lai và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM