VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1381/QĐ-BTC:

Quy chế kiểm tra tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 24/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BTC về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài”.

Đối tượng áp dụng của Quy chế gồm:

- Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính.

- Các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính: Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý công sản, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thanh tra Bộ Tài chính...

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Cục Hải quan tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyên tắc kiểm tra:

- Tuân thủ các nguyên tắc giám sát theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật.

- Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra, phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đánh giá.

- Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh.

- Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình kiểm tra.

- Việc kiểm tra được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

- Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và chịu trách nhiệm về nội dung kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định cho mỗi cơ quan, đơn vị...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1381/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM