VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Quyết định số 240/QĐ-TCHQ:

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Ngày 30/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 240/QĐ-TCHQ về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trong quá trình sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan.
Quy chế phân công Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các các đơn vị trong ngành Hải quan triển khai thực hiện.
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thực hiện sử dụng hệ thống quản lý cán bộ tập trung theo đúng quy định tại Quy chế. Cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xét khen thưởng thành tích đợt tổng kết công tác hàng năm.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 240/QĐ-TCHQ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM