VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 4129/QĐ-TCHQ:

Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan

Ngày 11/12/2017, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4129/QĐ-TCHQ quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan.

Quy định áp dụng cho việc tổ chức công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, bao gồm: tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; lựa chọn, xác định đối tượng thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra từ giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra; giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Đối tượng áp dụng của Quyết định gồm:

- Thủ trưởng cơ quan Hải quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hải quan (Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Thủ trưởng bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành hải quan gọi tắt là đơn vị thanh tra (Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra Tổng cục Hải quan; Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoặc Trưởng đơn vị/bộ phận được giao tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành hải quan đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không có phòng Thanh tra- Kiểm tra);

- Thủ trưởng đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra chuyên ngành hải quan (Thủ trưởng đơn vị chuyên môn nghiệp vụ);

- Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra chuyên ngành hải quan;

- Công chức hải quan được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hải quan; nắm tình hình tại trụ sở đối tượng thanh tra; giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra và đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức hải quan có liên quan...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 694/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2013 và Quyết định số 265/QĐ-TCHQ ngày 14/2/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 4129/QĐ-TCHQ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM