VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định 1357/QĐ-BTC:

Quy định về cơ cấu tổ chức của KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 19/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1357/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung điều 3 của quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 15/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kho bạc nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1:

“1. Các phòng chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, gồm có:

a) Phòng Kế toán nhà nước;

b) Phòng Kiểm soát chi;

c) Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

d) Phòng Tin học;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Phòng Tài vụ;

g) Văn phòng.

Riêng Kho bạc Nhà nước Hà Nội được tổ chức tối đa 04 Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tối đa 03 Phòng Kiểm soát chi.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh không thành lập Kho bạc Nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh lỵ (thuộc đô thị loại III và loại IV), được thành lập Phòng Giao dịch theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Giao dịch có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi Khoản 2:

“2. Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc:

Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên.

Đối với Kho bạc Nhà nước quận đóng trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địa bàn đô thị loại I và loại II thuộc tỉnh được tổ chức thành 02 phòng: Phòng Kế toán nhà nước, Phòng Tổng hợp - Hành chính”.

3. Sửa đổi điểm b Khoản 4:

“b) Việc sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước quận và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địa bàn đô thị loại I và loại II thuộc tỉnh”...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1357/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM