VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 133/2017/TT-BTC:

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Ngày 15/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư, khi có nhu cầu giao dịch điện tử trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, đơn vị nhập, gửi thông tin thông báo tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống) đến Kho bạc Nhà nước.

Thông báo tham gia phải được chủ tài khoản (hoặc người ủy quyền) ký số trước khi gửi Kho bạc Nhà nước.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, Kho bạc Nhà nước kiểm tra, xử lý như sau:

- Nếu kiểm tra phù hợp, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo chấp nhận tham gia, thông báo tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước cho đơn vị;

- Nếu kiểm tra không phù hợp, Kho bạc Nhà nước gửi thông báo từ chối bằng thư điện tử nêu rõ lý do tới địa chỉ thư điện tử do đơn vị cung cấp.

Ngoài ra, khi có nhu cầu ngừng tham gia, đơn vị nhập các thông tin liên quan trên Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản xác nhận ngừng sử dụng hệ thống.

Thông tư có hiệu lực từ 01/02/2018 và bãi bỏ Thông tư 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 133/2017/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM