Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghị định số 214/2013/NĐ-CP:

Sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

(Tài chính) Ngày 20/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo Nghị định trên, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Bên cạnh đó, nguồn của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới sẽ được hình thành từ việc trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm.

Mời download nội dung:Nghi dinh so 214-2013-ND-CP.doc
Có thể bạn quan tâm