VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 11/2019/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

Ngày 20/02/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Thông tư gồm 4 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2019/TT-BTC bao gồm: Điều 8; Khoản 2 Điều 13 ; Khoản 2 và khoản 3 Điều 18; Điều 22; Khoản 1 Điều 25 ; Khoản 3 Điều 26.

Bên cạnh đó, có một số điều khoản được thay thế, bãi bỏ, như sau: Thay thế khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014, cụ thể: “2. Tài liệu phải được gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) kèm theo thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá đầu tiên trong năm dương lịch theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này để Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh nội dung (nếu cần thiết).”

Thay thế Phụ lục số 01/ĐTBD: Danh sách học viên và giảng viên của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 bằng Phụ lục số 01/ĐTBD kèm theo Thông tư này.

Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 25 của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 11/2019/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM