VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographics] Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Từ ngày 5/6/2020, quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật đối với từng trường hợp tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật sẽ bắt đầu có hiệu lực. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

[Infographics] 7 tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực quân sự, quốc phòng

[Infographics] Tác động của của chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

[Infographics] Mục tiêu chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

[Infographic] Cuộc “xâm lăng” của kỹ thuật số ở nơi làm việc

[Infographics] Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật  - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM