Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ

Thành công trong việc kéo dài kỳ hạn trung bình các danh mục Trái phiếu Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2388/QĐ-BTC phê duyệt phương án hoán đổi trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho phép Kho bạc Nhà nước thực hiện thí điểm hoán đổi kéo dài kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, theo đó, Kho bạc Nhà nước tổ chức mua lại 06 mã trái phiếu thuộc danh mục trái phiếu bị hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 4,25 năm - 6,19 năm và đồng thời thực hiện phát hành mới cho chính các chủ sở hữu trái phiếu các trái phiếu khác thuộc danh mục 04 mã trái phiếu được hoán đổi có kỳ hạn còn lại từ 8,25 năm - 29,12 năm.

Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010

Thu hồi 97% vốn tạm ứng giai đoạn 2004 - 2010
Việc tạm ứng vốn đầu tư thời gian trước đây được thực hiện theo quy định khống chế mức tối thiểu, không khống chế mức tối đa đã gây áp lực quá lớn trong công tác quản lý ngân sách nhà nước

Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm

Tiếp tục đưa ra giải pháp thúc đẩy giải ngân 2 tháng cuối năm
Để đẩy mạnh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.