Kho bạc Nhà nước làm việc với World Bank về vốn ODA

Kho bạc Nhà nước làm việc với World Bank về vốn ODA
hực hiện chương trình hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và World Bank (WB), chiều ngày 30/9 tại trụ sở KBNN, Đoàn chuyên gia của WB đã có buổi làm việc với KBNN Việt Nam nhằm nâng cao công tác phối hợp giữa đại diện WB và KBNN trong công tác triển khai, nghiên cứu sử dụng hệ thống KBNN cho dòng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA do WB là nhà tài trợ.

Cải cách kiểm soát chi: Bước tiến tới kho bạc điện tử

Cải cách kiểm soát chi: Bước tiến tới kho bạc điện tử
Thông tư số 39/2016/TT-BTC (TT39) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được coi là bước chuyển quan trọng.