VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Minh bạch thông tin kế toán trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam

Minh bạch thông tin về kế toán tại các chủ thế của tài chính toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng

Minh bạch thông tin kế toán trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam

Tài chính toàn diện được coi là một trong những trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong những năm sắp tới. Minh bạch thông tin về kế toán tại các chủ thế của tài chính toàn diện là rất cần thiết, quan trọng nhằm thể hiện bức tranh tài chính về sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện.

Kết quả bước đầu trong triển khai Đề án Tổng kế toán nhà nước

Phát triển các kỹ năng kế toán nhằm hướng đến thông tin tài chính hữu ích

Việt Nam cần ban hành một bộ chuẩn mực kế toán công

Phân tích yếu tố quyết định đến chất lượng thông tin kế toán

Tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại Việt Nam, trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước dành nhiều quan tâm và nguồn lực cho thúc đẩy tài chính toàn diện. Trước ý nghĩa quan trọng của tài chính toàn diện đối với nền kinh tế nước ta nói chung và lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói riêng, việc minh bạch thông tin về kế toán tại các chủ thế của tài chính toàn diện là rất cần thiết.

Thông tin kế toán sẽ đảm bảo sự ghi chép, theo dõi đầy đủ, kịp thời, nhờ đó phục vụ quá trình kiểm tra, phân tích và đánh giá việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính về tính hiệu quả, tiết kiệm, cũng như khả năng thu hồi. Đây là chức năng, nhiệm vụ của kế toán, việc ghi chép được thực hiện tại chủ thể cung cấp; chủ thể sử dụng và các yếu tố thuộc môi trường của tài chính toàn diện.

Thông tin tài chính kế toán cần được cung cấp cho các đối tượng liên quan. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, việc minh bạch thông tin tài chính kế toán nhằm phục vụ yêu cầu quản lý sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ. Trong khi đó, quá trình này giúp doanh nghiệp phát hiện những thay đổi sẽ xảy ra, giúp nhà quản trị trong quá trình ra quyết định hủy bỏ hay tung ra một sản phẩm, dịch vụ mới, giúp họ điều chỉnh kế hoạch, là cơ sở để đề ra các giải pháp thực hiện trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc minh bạch thông tin sẽ giúp quá trình quản lý các chi phí, chi tiêu đồng thời lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết. Thực hiện áp dụng kế toán quản trị nhằm lập dự toán nguồn lực, nhu cầu ngân sách và phân tích nhằm sử dụng có hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ tài chính, cũng như xác định nhu cầu, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Với ý nghĩa trên, để thể hiện bức tranh tài chính về sản phẩm và dịch vụ tài chính toàn diện một cách rõ ràng, theo các chuyên gia kinh tế - tài chính, cần có các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường áp dụng các nội dung kế toán tại các chủ thể liên quan, cụ thể:

Một là, nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của kế toán quản trị trong thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam. Theo đó, vai trò của thông tin kế toán rất quan trọng, cần thiết đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước, cũng như những đối tượng liên quan.

Hai là, nhận diện và xác định loại hình phù hợp với chế độ kế toán áp dụng. Đối với từng chủ thể cung cấp hay sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính thì cần lựa chọn áp dụng chế độ kế toán, chính sách tài chính phù hợp đối với từng loại hình cụ thể.

Ba là, phân tích thông tin đánh giá việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện và tính hiệu quả để từ đó có chiến lược, định hướng phát triển không chỉ đối với các tổ chức tài chính mà cả cơ quan quản lý.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM