Lường đón xu thế mới của vốn ngoại

Lường đón xu thế mới của vốn ngoại
Đầu tư trực tiếp và gián tiếp đang mất dần ranh giới, sẽ tác động tới chính sách thu hút FDI trong giai đoạn tới. Vì vậy cần có sự tính toán và điều chỉnh chính sách để đón đầu cho phù hợp.

Tạo thương hiệu cho không gian kinh tế miền Trung

Tạo thương hiệu cho không gian kinh tế miền Trung
"Động lực của liên kết trước hết là lợi ích về kinh tế, lợi thế so sánh của từng địa phương phải được tôn trọng và phát huy, không chỉ vì tỉnh đó mà còn vì lợi ích chung cả vùng, cao hơn là cả nước".