VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2019 dự kiến phát hành trái phiếu Chính phủ Xanh

Năm 2019 dự kiến phát hành trái phiếu Chính phủ Xanh

Ngày 21/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu năm 2019. Đây là hội nghị thường niên của HNX nhằm đưa ra định hướng phát triển thị trường và kế hoạch hành động trong năm 2019.

[Infographic] Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 01/2019

Thị trường trái phiếu Chính phủ: Kỳ vọng mới

Trái phiếu chính phủ xanh – Kênh hút vốn mới

Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính đã chia sẻ về việc triển khai cơ chế chính sách đối với thị trường TPCP năm 2019, theo đó dự kiến sẽ phát hành TPCP chuẩn; hoàn thiện hạ tầng trên thị trường thứ cấp để thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; thực hiện nghiệp vụ hoán đổi TPCP; thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn để nhà tạo lập thị trường (PDs) thực hiện chào giá cam kết chắc chắn; nghiên cứu khả năng phát hành TPCP xanh.

Đối với TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương sẽ triển khai các quy định mới tại Nghị định 91/2018/NĐ-CP và Nghị định 93/2018/NĐ-CP. Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dự kiến sẽ xây dựng trung tâm thông tin TPDN; khuyến khích các doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu; theo sát tiến trình sửa đổi Luật Chứng khoán đối với các nội dung về: khái niệm nhà đầu tư chuyên nghiệp, điều kiện và quy trình phát hành TPDN ra công chúng, khả năng gắn xếp hạng tín nhiệm với phát hành TPDN ra công chúng, phạm vi phát hành, giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ. 

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết dự kiến khối lượng TPCP sẽ huy động qua kênh đấu thầu khoảng 260.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân năm 2019 dự kiến khoảng 13 năm; KBNN sẽ duy trì lịch biểu phát hành hàng tuần, gọi thầu đan xen các loại kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn.

KBNN cũng chia sẻ một số định hướng trong công tác huy động vốn, theo đó, sản phẩm sẽ tập trung vào trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm có kỳ trả lãi chuẩn hoặc loại long/short coupon; tiếp tục tái cơ cấu danh mục TPCP, dự kiến hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng TPCP đến hạn trả nợ trong năm 2019 và năm 2020; thí điểm phát hành một số mã trái phiếu chuẩn để PDs thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn; phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản cho PDs khi thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn nhưng không có đủ TPCP để giao dịch; định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị, trao đổi với các nhà tạo lập thị trường về công tác phát hành TPCP và địch hướng chính sách để phát triển thị trường trái phiếu. 

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước và thành viên thị trường sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin về kế hoạch, thời điểm, kỳ hạn, lãi suất phát hành trong công tác phát hành trái phiếu và điều hành chính sách tiền tệ; phối hợp giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến phát triển thị trường trái phiếu trong mối liên kết với thị trường tiền tệ; trao đổi, tham vấn giữa cơ quan quản lý với các PDs theo định kỳ về diễn biến thị trường và tình hình phát hành trái phiếu.

Với chức năng tổ chức, vận hành thị trường, năm 2019 HNX đặt ra các chương trình hành động hướng đến 2 mục tiêu chính: tiếp tục phát triển thị trường TPCP và phát triển thị trường TPDN. Đối với công tác đấu thầu, HNX sẽ tiếp tục thực hiện huy động vốn cho các tổ chức phát hành an toàn, hiệu quả; triển khai nghiệp vụ đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP.

Trên thị trường thứ cấp, HNX sẽ triển khai kết nối hệ thống giao dịch TPCP với hệ thanh toán bù trừ và lưu ký mới của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); điều chỉnh hệ thống giao dịch TPCP để triển khai theo Nghị định 95/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn; vận hành hệ thống giao dịch TPCP nâng cấp theo Thông tư 10/2017/TT-BTC sau khi Thông tư Giá có hiệu lực; triển khai Hợp đồng tương lai TPCP (HĐTL TPCP) trong năm 2019. Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, HNX sẽ tiếp tục xây dựng cổng thông tin về thị trường TPDN; nghiên cứu xây dựng các quy định/quy chế về cổng thông tin TPDN.

VSD cũng chia sẻ về kế hoạch hành động của mình trong năm 2019. Đối với thị trường chứng khoán cơ sở, dự kiến sẽ triển khai Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước; tham gia cùng cơ quan quản lý hoàn tất việc xây dựng Thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; tiếp tục phối hợp với HNX và tổ chức phát hành trong việc phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh theo phương thức đấu thầu nhằm tăng quy mô và tính thanh khoản của thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán phái sinh, phối hợp với HNX, thành viên bù trừ và ngân hàng thanh toán sẵn sàng triển khai sản phẩm HĐTL TPCP theo chỉ đạo của cơ quan quản lý; tổ chức các hội nghị, hội thảo để giới thiệu đến công chúng đầu tư; ban hành các Quy chế, quy trình, hoàn thiện các chức năng của hệ thống để sẵn sàng bù trừ thanh toán cho HĐTL TPCP.

Tại hội nghị, KBNN, HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ký kết Biên bản thỏa thuận về việc phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán TPCP do Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Hội nghị cũng chứng kiến sự ra mắt của 15 nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019 theo Quyết định số 2355/QĐ-BTC ngày 18/12/2018 của Bộ Tài chính. 

Năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức tổng cộng 269 phiên đấu thầu, huy động được 192.012 tỷ đồng, giảm 1,19% so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ huy động thành công đạt 53,1%, giảm 20,2% so với năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM