VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định bảo đảm an toàn vốn đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định bảo đảm an toàn vốn đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Nghị định 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn.

Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Cuối năm, tỷ giá lại tăng?

Biến động vốn ở ngành ngân hàng

Ngày 07/08/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Theo đó, các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trường hợp không đạt hoặc có khả năng không đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong thời gian tối đa là 01 tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các giải pháp khắc phục để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định bao gồm: Giải pháp chuyển nhượng vốn đầu tư ra bên ngoài; Giải pháp tăng vốn điều lệ; vốn được cấp; Các giải pháp khác.

- Mua bảo hiểm tài sản đối với các tài sản quy định phải mua bảo hiểm.

- Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, các quy định pháp luật khác có liên quan và công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở và chi nhánh.

- Xử lý giá trị tài sản tổn thất theo đúng quy định tại Điều 12 Nghị định này.

- Hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh khoản dự phòng rủi ro theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Các biện pháp khác về bảo toàn vốn theo quy định của pháp luật.

Nghị định 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017, thay thế Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM