VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định minh bạch lãi suất đối với các tổ chức tín dụng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy định minh bạch lãi suất đối với các tổ chức tín dụng

Bên cạnh việc quy định công thức tính lãi suất mới (Bỏ quy ước “1 năm = 360 ngày”, thay bằng quy ước “1 năm = 365 ngày”), Thông tư 14/2017/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/9/2017 cũng nêu rõ các quy định để hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tạo sự minh bạch hơn.

Nhà đầu tư vàng mua vào khi giá giảm

Bức tranh sáng về lợi nhuận ngân hàng quý III

Áp dụng công thức tính lãi suất mới từ 1/1/2018

Theo đó, đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thỏa thuận được lập thành văn bản dưới hình thức thỏa thuận cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận cụ thể:

- Văn bản thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng (TCTD) và khách hàng phải có nội dung về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi; trường hợp thỏa thuận áp dụng lãi suất điều chỉnh thì trong văn bản thỏa thuận phải có nội dung về nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh và tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, TCTD phải thông báo cho khách hàng bằng văn bản về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh.

- Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên có thỏa thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều này: Ngoài việc thực hiện quy định tại điểm a(i) khoản này thì TCTD phải ghi rõ mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều này trong văn bản thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng; trường hợp thỏa thuận áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, trong thông báo về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh, TCTD phải ghi rõ mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều này.

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng sử dụng hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung trong giao kết thỏa thuận nhận tiền gửi, cấp tín dụng:

- TCTD phải thực hiện minh bạch thông tin về hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật về nhận tiền gửi và cấp tín dụng. Ngoài ra, TCTD phải niêm yết công khai thông tin về phương pháp tính lãi tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của TCTD (nếu có).

Trước khi thực hiện giao dịch, TCTD phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi; trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì thông tin cung cấp phải bao gồm cả nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh và tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, TCTD phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh. TCTD phải có xác nhận của khách hàng về việc đã được TCTD cung cấp đầy đủ thông tin trong trường hợp pháp luật về nhận tiền gửi, cấp tín dụng có quy định.

- Đối với khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời hạn từ một ngày trở lên thỏa thuận phương pháp tính lãi khác với phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN: Ngoài thực hiện quy định nêu trên thì TCTD phải cung cấp cho khách hàng mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định; trường hợp có áp dụng lãi suất điều chỉnh thì tại thời điểm điều chỉnh lãi suất, TCTD phải thông báo cho khách hàng về mức lãi suất cụ thể được điều chỉnh và mức lãi suất năm tương ứng theo phương pháp tính lãi quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN.

Thông tư 14/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM