Triển vọng tình hình sản xuất kinh doanh quý IV sẽ tốt lên

(Taichinh) - Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2015 đang có xu hướng phục hồi và phát triển tốt hơn, các ngành có dự báo tăng trưởng cao như: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet


Theo báo cáo kết quả điều tra về xu hướng sản xuất - kinh doanh ngành chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê, có 80,1% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh quý III/2015 khả quan hơn và giữ ổn định so với quý II/2015 (trong đó có 36,6% doanh nghiệp đánh giá tăng lên và 43,5% doanh nghiệp giữ ổn định), chỉ có 19,9% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, có tới 85,6% các doanh nghiệp lạc quan cho rằng, tình hình sản xuất - kinh doanh quý IV/2015 so với quý III/2015 cũng theo xu hướng tốt lên và giữ ổn định (46,8% doanh nghiệp dự báo tốt lên, 38,8% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định), chỉ có 14,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Các ngành có dự báo sản xuất - kinh doanh quý IV/2015 tốt hơn so với quý III/2015 khả quan nhất gồm: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 67,6%; sản xuất thuốc lá 50%; sản xuất trang phục 50,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 66,1%; sản xuất xe có động cơ 50%; sản xuất giường tủ bàn ghế 53,8%; công nghiệp chế biến chế tạo khác 51,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 49,1%...

Điều này cho thấy, tình hình sản xuất công nghiệp năm 2015 đang có xu hướng phục hồi và phát triển tốt hơn nhiều so với những năm suy giảm kinh tế 2008 - 2014.

Cụ thể, xét về khối lượng sản xuất, có 79,3% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất quý III/2015 tăng lên và giữ ổn định so với quý II/2015 (trong đó 39,9% đánh giá tăng và 39,3% giữ ổn định), có 20,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm đi.

Cùng với xu thế tăng lên của quý III/2005, trong quý IV/2015 có tới 86,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên và giữ ổn định (trong đó có 49,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 37,0% giữ ổn định), chỉ có 13,8% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm đi.

Theo đà này, khối lượng sản xuất của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong quý IV/2015 sẽ tăng so với quý III/2015 là rất khả thi, ước đạt tỷ lệ 53,5%. Trong khi, tỷ lệ tương ứng của khu vực nhà nước là 50,7%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt tỷ lệ thấp nhất ở mức 47,2%.

Các ngành có dự báo khả quan về khối lượng sản xuất quý IV/2015 tăng so với quý III/2015 là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 70,3%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phảm quang học tăng 64,5%; sản xuất trang phục tăng 56,1%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 53,6%.

Về đơn đặt hàng so theo quý, trong quý III/2015 có 80,2% số doanh nghiệp khẳng định số lượng đơn hàng mới tăng lên và giữ ổn định (34,2% doanh nghiệp đánh giá tăng và 45,9% đánh giá giữ ổn định), chỉ có 19,8% doanh nghiệp đánh giá số lượng đơn hàng mới giảm đi.

Cùng xu hướng đó, tỷ lệ các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới khả quan hơn trong quý IV/2015 là 87,3% doanh nghiệp, trong khi chỉ có 12,7% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng mới quý IV/2015 giảm đi so với quý III/2015.

Có 47,8% số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan dự báo đơn hàng mới quý IV/2015 tăng lên so với quý III/2015. Tiếp đến là khu vực nhà nước với 43,4% số doanh nghiệp dự báo tăng, thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tăng là 41,8%.

Những ngành có tỷ lệ dự báo cao về triển vọng đơn hàng mới quý IV/2015 tăng lên so với quý III/2015 bao gồm: Ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 58,3%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 56,1; ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác 55,3%.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 80,2% doanh nghiệp cho rằng số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý III/2015 tăng và giữ ổn định so với quý II/2015 (gồm 51,7% doanh nghiệp đánh giá ổn định và 28,5% doanh nghiệp đánh giá tăng).

Trong khi đó, tỷ lệ số doanh nghiệp trả lời có đơn hàng xuất khẩu mới giảm là 19,8%. Các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn hàng xuất khẩu mới quý IV/2015 khả quan hơn với 86,9% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ ổn định so với quý II/2015I (trong đó số doanh nghiệp dự báo tăng là 37,6%, dự báo giữ ổn định là 49,3%), chỉ có 13,1% doanh nghiệp dự báo giảm.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về đơn hàng xuất khẩu quý IV/2015 so với quý III/2015 tăng khả quan nhất với mức tăng 41,5%, chỉ có 10,3% doanh nghiệp dự báo giảm; trong khi đó, khu vực ngoài nhà nước và khu vực nhà nước có lần lượt 35,7% và 29,6% doanh nghiệp dự báo tăng; chủ yếu các doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước dự báo đơn đặt hàng xuất khẩu giữ ổn định với 58,5% ở khu vực nhà nước và 48,8% ở khu vực ngoài nhà nước.

Về khối lượng thành phẩm tồn kho quý III/2015 so với quý II/2015, báo cáo kết quả khảo sát cũng cho thấy, có 21,7% doanh nghiệp đánh giá tăng, 47,4% doanh nghiệp đánh giá giữ nguyên và 30,9% doanh nghiệp đánh giá giảm. Dự kiến quý IV/2015 so với quý III/2015 với 50,3% các doanh nghiệp dự báo giữ ổn định; 33,5% doanh nghiệp dự báo giảm; 16,2% doanh nghiệp dự báo tăng.

Bên cạnh đó, tồn kho nguyên vật liệu quý III/2015 so với quý II/2015 có tới 80,3% doanh nghiệp đánh giá giữ nguyên và giảm (trong đó 51,9% doanh nghiệp giữ nguyên, 28,4% doanh nghiệp giảm), chỉ có 19,7% doanh nghiệp đánh giá tăng lên. Dấu hiệu tốt về tình hình tồn kho nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp tiếp tục diễn biến trong quý IV, có 85,1% doanh nghiệp dự báo khối lượng tồn kho nguyên vật liệu giữ nguyên hoặc giảm (54,4% doanh nghiệp dự báo giữ nguyên, 30,7% doanh nghiệp dự báo giảm), chỉ có 14,9% doanh nghiệp dự kiến tăng.

Với các tín hiệu tích cực chung từ nền kinh tế, kết quả khảo sát cũng đã cho thấy sự lạc quan của các các doanh nghiệp khi có tới 67,7% doanh nghiệp dự báo trong quý IV/2015 sẽ giữ ổn định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính so với quý III/2015, chỉ có 20,5% doanh nghiệp dự báo tăng và 11,7% doanh nghiệp dự báo giảm. Tuy nhiên, xu hướng biến động lao động có chiều hướng tăng lên ở quý IV/2015, với 90,8% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng và giữ ổn định, chỉ có 9,2% doanh nghiệp dự kiến lao động giảm.

Trong số các khu vực, thì số lượng lao động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong quý IV/2015 được dự báo tăng lên hoặc giữ ổn định so với quý III/2015 cao nhất với kết quả lựa chọn của 92,6% doanh nghiệp; tiếp đến là khu vực ngoài nhà nước 90,2%, thấp nhất là khu vực nhà nước, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao, với 89,4%.

Có thể nói, kết quả khảo sát cho thấy, đa phần các doanh nghiệp rất lạc quan về triển vọng hoạt động sản xuất - kinh doanh của năm nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề nghị được hỗ trợ cung cấp thông tin về cách chính sách mới, vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị, cải tiến sản xuất, có cơ hội tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn với lãi suất ưu đãi và được nâng hạn mức vay, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để doanh nghiệp tìm thêm thị trường mới, có điều kiện được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước… qua đó, cải tiến hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, góp phần làm tăng thặng dư cho nền kinh tế.

Theo thong tin tài chính số tháng 11/2015

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục