VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đến các bộ, ngành, tổ chức có liên quan; quyết định việc áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro rửa tiền đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân”. Đây là nội dung mới được Ngân hàng Nhà nước đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam

Theo Dự thảo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam có trách nhiệm phổ biến kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền đến các bộ, ngành, tổ chức có liên quan; đồng thời, có quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp đánh giá tăng cường phù hợp với mức độ rủi ro rửa tiền đối với khách hàng là tổ chức, cá nhân đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) xác lập và công bố; thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cảnh báo của FATF để có giải pháp phối hợp.

Theo đó, NHNN đề xuất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với các đối tượng báo cáo trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố dựa trên các yếu tố: Mức độ rủi ro quốc gia, lĩnh vực về rửa tiền và tài trợ khủng bố; mức độ rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của đối tượng báo cáo; chính sách, quy định nội bộ, quy trình có liên quan của đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; mức độ chấp hành các quy định về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố...

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất, NHNN được quyền áp dụng các biện pháp kiểm soát đơn giản hóa và giảm thiểu các biện pháp này khi nhận thấy mức độ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố thấp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM