VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hướng tới thực thi chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện

Hướng tới thực thi chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện

Với chủ đề“Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt" Banking Vietnam 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5/2019. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo diễn đàn, chia sẻ, trao đổi về việc ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Phá rào cản thanh toán không dùng tiền mặt

Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam hiện nay

Thanh toán không dùng tiền mặt: Làm sao để chống gian lận thuế?

Tổng cục Hải quan triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Tài chính toàn diện không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn là tiền đề quan trọng cho tăng trưởng bền vững quốc gia. Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển đang tích cực xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về tài chính toàn diện như là một phương thức để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Tiến theo xu hướng trên, thời gian qua, Việt Nam đã, đang nỗ lực xây dựng và hướng tới thực thi chiến lược Quốc gia về tài chính toàn diện. Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 xác định: Xây dựng “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia”; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán và áp dụng công nghệ mới phải là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, nhiều chính sách và hoạt động trong khuôn khổ tài chính toàn diện đang được Ngân hàng Nhà nước, hệ thống tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan triển khai như nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân, phát triển tài chính vi mô… Cùng với đó, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang trở nên phổ biến hơn. Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đang bước vào những năm cuối, với mục tiêu đạt tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Nhằm đánh giá thực tiễn, cũng như nhận diện những cơ hội, thách thức mà công nghệ số mang lại; định hướng thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt, tại Banking Vietnam 2019, các nhà quản lý và các chuyên gia ngân hàng sẽ tập trung vào thảo luận các nội dung: Thực trạng, thách thức trong triển khai chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam; Mở rộng dịch vụ tài chính và hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt; Góc nhìn của các ngân hàng thương mại Việt Nam về tài chính toàn diện; Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản trị rủi ro trong quá trình triển khai tài chính toàn diện tại Việt Nam; Giải pháp công nghệ bảo mật cho dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt…

Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp đa dạng hóa tổ chức và kênh cung ứng dịch vụ tài chính, tăng cường tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp; củng cố phát triển các định chế tài chính vi mô; đa dạng hóa và phát triển mạng lưới kênh cung ứng; đa dạng hóa tổ chức và kênh cung ứng dịch vụ tài chính nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tài chính toàn diện…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM