Hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt

Hướng tới thanh toán không dùng tiền mặt
Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng và trình Thủ tướng ký ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Trao đổi về vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tập trung tham khảo và áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt nhất về xu hướng phát triển hệ thống thanh toán quốc gia theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả và ổn định hệ thống tài chính quốc gia.

Tự chủ tài chính với giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra

Tự chủ tài chính với giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra

Tự chủ đối với giáo dục đại học là xu thế tất yếu, điều này không những làm giảm áp lực ngân sách nhà nước mà còn mở rộng cơ hội cho các cơ sở đào tạo phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong giáo dục, đào tạo. Tại Việt Nam, tự chủ đối với giáo dục đại học đã và đang được thực hiện và cũng đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt là việc tự chủ về tài chính.


Nguy cơ EU tan vỡ ngày càng lớn

Nguy cơ EU tan vỡ ngày càng lớn
Nguy cơ về một Liên minh châu Âu (EU) tan vỡ sau Brexit, Anh rời khỏi EU, đang ngày càng lớn và nếu đây là một hậu quả không thể tránh khỏi thì nó sẽ gây ra những tác động rất lớn về kinh tế và chính trị.

Quán triệt quan điểm Đại hội XII về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Quán triệt quan điểm Đại hội XII về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đại hội XII nhấn mạnh cần “Xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chú trọng những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế (GDP bình quân đầu người, tỷ trọng giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo, tỷ trọng nông nghiệp, tỷ lệ đô thị hóa, điện bình quân đầu người,...); những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển về mặt xã hội (chỉ số phát triển con người, tuổi thọ bình quân, chỉ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, số bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo,...); và những tiêu chí phản ánh trình độ phát triển về môi trường (tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, độ che phủ rừng, tỷ lệ giảm mức phát thải khí nhà kính...).

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Đại hội XII đã kế thừa, làm rõ và thể hiện bước phát triển mới trên nhiều luận điểm quan trọng: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển; là động lực giải phóng sức sản xuất; Đại hội khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của kinh tế tư nhân; các nguồn lực được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhưng phải phù hợp với kinh tế thị trường.