VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Có cơ chế để các doanh nghiệp được bình đẳng tham gia mua nợ xấu

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Có cơ chế để các doanh nghiệp được bình đẳng tham gia mua nợ xấu

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2017 vừa được Chính phủ ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần có cơ chế cho phép các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh mua bán nợ được tham gia bình đẳng vào quá trình xử lý nợ xấu.

9 bước thực hiện xử lý ngân hàng yếu kém

Đang còn bao nhiêu tổ chức tín dụng yếu kém?

Hồi kết cho các ngân hàng yếu kém?

Tái cơ cấu tổ chức tín dụng diễn ra mạnh mẽ và an toàn

Tạo cơ chế để doanh nghiệp bình đẳng trong quá trình xử lý nợ xấu
Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu. Theo đó, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và tính cấp bách của việc cần sớm ban hành khuôn khổ pháp lý riêng, mang tính chuyên ngành để cơ cấu lại các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu. Đồng thời, thống nhất cơ bản với nội dung của dự thảo các quy định về cơ cấu lại các TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thống nhất định hướng: Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết về xử lý nợ xấu bao gồm việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu. Đồng thời, có cơ chế cho phép Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC), các doanh nghiệp khác có chức năng kinh doanh mua bán nợ được tham gia bình đẳng vào quá trình xử lý nợ xấu.
Về biện pháp chuyển giao bắt buộc, từ nay, Nhà nước không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng. Trường hợp các TCTD được kiểm soát đặc biệt sau khi đã thực hiện phương án phục hồi mà không thể phục hồi, thì ưu tiên phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới, cho TCTD có năng lực tài chính tốt. 
Chính phủ giao NHNN Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD và các luật có liên quan; giao Thống đốc NHNN Việt Nam thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký, trình Quốc hội.
Xem xét "miễn trách nhiệm" người tham gia cơ cấu TCTD
Nghị quyết phiên họp khẳng định, việc quy định về miễn trách nhiệm là cần thiết, song cần quy định chặt chẽ theo hướng chỉ được miễn trách nhiệm về "kết quả" của việc thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt, khi phương án cơ cấu lại không đạt mục tiêu do nguyên nhân khách quan và những người này đã làm hết trách nhiệm của mình.
Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Các cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu, thất thoát vốn, tài sản... của TCTD vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ về hậu quả do mình gây ra.
Chính phủ quyết định việc chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt. Trường hợp không chuyển giao được mà không thể phá sản thì thu hẹp dần hoạt động để xử lý, giải thể, chấm dứt hoạt động.
Chính phủ cũng thống nhất định hướng cần quy định cụ thể về quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) để đảm bảo quyền chủ nợ hợp pháp của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC.
Cần có quy định về miễn phí thi hành án, miễn thuế, phí về chuyển nhượng tài sản trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, bán toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt và có cơ chế ưu tiên thanh toán nghĩa vụ nợ của bên được bảo đảm trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế của bên bảo đảm để hỗ trợ xử lý nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, VAMC...
Làm rõ thẩm quyền và nguồn lực khi cơ cấu lại TCTD
Về thẩm quyền trong cơ cấu lại TCTD, Chính phủ quyết định phương án phá sản, phương án chuyển giao bắt buộc TCTD được kiểm soát đặc biệt; Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương cơ cấu lại, phê duyệt phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được kiểm soát đặc biệt; trong khi đó, NHNN quyết định chủ trương cơ cấu lại, phê duyệt phương án phục hồi, phương án xử lý pháp nhân đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.
Chính phủ yêu cầu cần quy định đầy đủ về các nguồn lực được sử dụng trong quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém và xử lý nợ xấu, trong đó bao gồm cả việc sử dụng các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp sử dụng nguồn lực nhà nước, kể cả trường hợp cho vay tái cấp vốn, cho vay đặc biệt với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay tái cấp vốn thông thường thì làm rõ các trường hợp phải sử dụng và phải được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận...
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM