VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Công khai tài chính của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công khai tài chính của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Chỉ số công khai ngân sách của việt Nam có xu hướng tăng

Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc minh bạch ngân sách nhà nước

Dự thảo Thông tư nêu rõ, việc công khai tài chính phải đảm bảo nguyên tắc: Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tài chính phải công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin thông qua những hình thức quy định.

Việc gửi báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện theo chế độ báo cáo tài chính và kế toán hiện hành. Đảm bảo nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước.

Các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ chịu trách nhiệm thực hiện công khai những nội dung quy định: kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cụ thể là dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác; Công khai thuyết minh và số liệu về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quý, 6 tháng, năm.

Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ phải Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quý, 6 tháng, năm; Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quý, 6 tháng, theo năm.

Về công khai quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ: Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ thì Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ

Về công khai tài chính của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, dự thảo quy định công khai kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với tổ chức cấp trên như sau: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng); công khai các căn cứ, nguyên tắc phân bổ.

Còn đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ thì phải công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định việc công khai thuyết minh và số liệu về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quý, 6 tháng, năm; Công khai quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thủ trưởng các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ chịu trách nhiệm thực hiện công khai những nội dung quy định.

Việc công khai các nội dung quy định được thực hiện bằng các hình thức sau: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của tổ chức, đơn vị (thời gian niêm yết ít nhất là 90 ngày, kể từ ngày niêm yết), thông báo bằng văn bản cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, công bố trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tổ chức cấp trên; công bố trong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Về thời điểm công khai, dự thảo nêu rõ, báo cáo phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được tổ chức cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM