VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dự thảo quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng

Dự thảo nêu rõ về các hoạt động làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự thảo quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định về việc làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hướng dẫn quản lý thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Dự thảo về Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Cước kết nối giữa các mạng di động sẽ giảm mạnh?

Dự thảo về nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất với đơn vị sử dụng ngân sách

Theo đó, Dự thảo Thông tư áp dụng với các đối tượng là Tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Ngân hàng Hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân.

Đồng thời áp dụng với các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức), cá nhân có liên quan đến việc làm đại lý quy định tại Thông tư này

Dự thảo cũng quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý đối với các hoạt động sau: Chuyển tiền; thu hộ; phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Dự thảo nêu rõ về các hoạt động làm đại lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cụ thể:

Một là, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Chuyển tiền; thu hộ; phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Hai là, Công ty tài chính được làm đại lý đối với các hoạt động sau: Phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Ba là, Công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô được làm đại lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

Bốn là, Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được làm đại lý đối với các hoạt động: Thu hộ; kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM