VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội: Đặt mục tiêu tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội: Đặt mục tiêu tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh

UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử

Cải cách toàn diện môi trường kinh doanh

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết 19

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, bảo hiểm

Ngày 15/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 2258/VP-KT đôn đốc sở, ngành liên quan hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ.

Tại Công văn, UBND thành phố chỉ rõ, thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố đã giao tại Văn bản số 1404/VP- KT ngày 21/2/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, trình UBND thành phố ban hành trước ngày 18/3/2017.

Đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Cam kết của Hà Nội tại Hội nghị “Doanh nghiệp - Động lực phát triển của đất nước” ngày 29/4/2016, Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 4/6/2016.

Đống thời, phấn đấu năm 2017 góp phần cùng cả nước đạt chỉ số môi trường kinh doanh trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2020 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên các nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới).

Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Tạo sự đột phá về thu hút đầu tư, cả trong nước và đầu tư nước ngoài.

Thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Đến năm 2020, phấn đấu tích cực cùng cả nước đạt các điểm số trung bình theo nhóm ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới; Chỉ số Đổi mới sáng tạo đạt trung bình ASEAN 5 theo đánh giá của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.

Phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử. Hết năm 2017, cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM