VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tái cơ cấu nền kinh tế và những vấn đề đặt ra

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

Nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Chính phủ vừa đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, trong đó bao gồm việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đề án phát triển cân bằng và toàn diện thị trường tài chính, bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường vốn cổ phiếu và trái phiếu (bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp), giữa dịch vụ tín dụng và các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng; Phát triển thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nợ công, quản lý tài sản công, nguồn lực công bảo đảm tiếp tục quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong quý III/2017 Nghị quyết về tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo hướng góp phần phát triển xanh, bền vững; Không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ cao về gây ô nhiễm môi trường; Tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế và hàm lượng tri thức cao...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội; Xây dựng, trình ban hành Nghị định của Chính phủ về phát triển vùng kinh tế động lực nhằm thực hiện tốt, đầy đủ vai trò đầu tàu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng thời, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia trong quý IV/2017.

Tại Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai; Đánh giá tác động của các chính sách đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các pháp luật khác có liên quan; Thúc đẩy phát triển thị trường quyền sử dụng đất; Tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận đất đai để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh; Thúc đẩy việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả và không để thất thoát đất đai của Nhà nước; Khắc phục tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đặc biệt là đối với công tác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm rà soát, đánh giá việc thực hiện, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường; Khoanh vùng, xử lý, cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, trong đó chú trọng đến các khu vực ô nhiễm tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt quan tâm các khu vực trọng điểm...

Bộ Xây dựng chủ trì Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững với cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế, bảo đảm khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư phát triển bất động sản, nhất là đất đai; Chủ động xây dựng các kịch bản và các giải pháp quản lý điều tiết, kiểm soát, bình ổn thị trường. Nghiên cứu xây dựng Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Luật Cạnh tranh, trình Quốc hội trước tháng 12/2017. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012, trình Quốc hội trong năm 2017. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp triển khai vận động các nước công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam. Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về lao động, hộ khẩu, quyền sử dụng đất nông nghiệp và quyền tiếp cận dịch vụ công, tạo thuận lợi cho việc định cư và dịch chuyển lao động trong nước.

PV.

Có thể bạn quan tâm