Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015):

Mãi mãi đi theo con đường của Bác

H.Quang

(Taichinh) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Nguồn: internetĐảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Nguồn: internet

Mãi ngời sáng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Suốt cả cuộc đời, Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta và cho toàn nhân loại. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương đạo đức sáng ngời cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta noi theo và học tập suốt đời. Người đã cống hiến một tài sản tinh thần to lớn cho dân tộc ta, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản ViệtNamvận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường XHCN, vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Trong sự nghiệp đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm Nhà nước XHCN Việt Nam thật sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới

Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, làm cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc. Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, chúng ta cũng cần phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung giới thiệu nội dung Chuyên đề thực hiện Chị thị số 03-CT/TW trong năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, không ngừng quan tâm chỉ đạo để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, toàn dân, toàn quân, của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, tạo thành phong trào học tập sâu rộng trong Đảng, trong toàn xã hội. Chú trọng phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Chúng ta nguyện mãi mãi noi theo gương Bác, làm theo lời Bác, đi theo con đường Bác đã vạch ra, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các nước bạn bè trên thế giới.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục