VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 24/04/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg Phê duyệt "Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước". Thời gian triển khai Đề án dự kiến từ 2017 đến 2020 với các nhóm giải pháp lớn.

Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ trong cơ quan hành chính nhà nước

Cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công tác thống kê tài chính trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Theo đó, việc xây dựng Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu tổng thể là, xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền;

Đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, tiết kiệm thời gian nhân lực thực hiện, nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo, và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Cụ thể, các mục tiêu của Đề án đặt ra là:
Một là, giúp thiết lập khung pháp lý thống nhất về chế độ theo hướng đổi mới và giảm gánh nặng cho hành chính trong công tác báo cáo, bảo đảm hoạt động báo cáo được thực hiện theo nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo thống nhất, đồng bộ, có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả các hoạt động quản lý, điều hành của Hệ thống của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Hai là, tiến tới giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.
Ba là, Quyết định đặt mục tiêu hướng đên năm 2020, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cơ bản hoàn thành và được vận hành, bảo đảm báo cáo được thực hiện trực tuyến với nội dung chính xác, đầy đủ kịp thời, có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước.
Để đạt được các mục tiêu trên, Quyết định 559/QĐ-TTg đã xác định ba nhóm giải pháp lớn: Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo; Xây dựng Nghị định quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tại Hội thảo lấy ý kiến đối với nội dung dự thảo đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại Thành phố Đà Nẵng, từ tháng 8/2016, các bộ, ngành địa phương đều cho biết, số lượng báo cáo bộ, ngành, địa phương đang phải thực hiện khá đồ sộ. 
Tính riêng trong năm 2015, các cấp chính quyền phải thực hiện lên tới 1.802.706 báo cáo,trong đó, bộ ngành thực hiện 7460 báo cáo, các tỉnh, thành phố trung ương là 1.795.246 báo cáo. Tính trung bình một xã phải thực hiện 119 báo cáo/năm; cấp huyện 499 báo cáo/năm; cấp tỉnh là 1761 báo cáo/năm và cấp bộ, ngành là 226 báo cáo/năm.
Về nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án, Quyết định nêu rõ là hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo. Cụ thể, hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: Các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (không bao gồm báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất, báo cáo nói) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở Danh mục báo cáo, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng, phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo các tiêu chí:

Sự cần thiết; tính pháp lý của báo cáo được thực hiện; tần suất báo cáo, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo;

Trách nhiệm báo cáo, mức độ và sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện báo cáo;

Hình thức, nội dung báo cáo (rà soát, đánh giá cụ thể về tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp… của hình thức, nội dung báo cáo);

Mẫu, biểu báo cáo (rà soát, đánh giá, kiến nghị cụ thể về mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu báo cáo…); Và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trong đó, xác định cụ thể các báo cáo loại bỏ, hoặc đề nghị loại bỏ, lý do loại bỏ, đề nghị loại bỏ; các báo cáo tiếp tục duy trì thực hiện, hoặc đề nghị duy trì thực hiện, các báo cáo bổ sung thực hiện, hoặc đề nghị bổ sung thực hiện, lý do duy trì, đề nghị duy trì, bổ sung.

Nhiệm vụ cụ thể khác là xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Theo đó, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được xây dựng, cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của Văn phòng Chính phủ và kết nối với các Phân hệ phần mềm báo cáo tại các Bộ, ngành, địa phương; bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng Phân hệ phần mềm báo cáo theo Kế hoạch và Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành Quy chế khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ngoài ra, xây dựng Nghị định quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, hiệu quả cho hoạt động báo cáo, khắc phục tình trạng tùy tiện trong yêu cầu báo cáo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc thực hiện báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Nghị định quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước với những nội dung cơ bản gồm:
Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; phân loại báo cáo; nguyên tắc quy định chế độ báo cáo; trình tự, thủ tục báo cáo; công khai, chia sẻ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo cáo; trách nhiệm báo cáo và các các nội dung khác có liên quan; hoàn thành trong Quý IV năm 2018.

PV.

Có thể bạn quan tâm