Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Trên cơ sở đồng thuận của các thành viên Chính phủ, ngày 13/6/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6102/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 48/TTr-BTC, giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét ban hành vào quý III/2017.

Thẩm định khách hàng vay tiêu dùng

Thẩm định khách hàng vay tiêu dùng
Muốn đẩy mạnh hình thức cho vay tiêu dùng nhưng vẫn quản lý được rủi ro, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các xã nghèo tỉnh Cao Bằng

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất kinh doanh tại các xã nghèo tỉnh Cao Bằng

Để giảm nghèo bền vững thì nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo là quan trọng nhất. Tuy nhiên, với các xã nghèo ở các tỉnh miền núi như Cao Bằng, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thì sự hỗ trợ của Nhà nước và của các tổ chức tài trợ là hết sức cần thiết. Vấn đề đặt ra là hỗ trợ những gì cho người dân và cách thức hỗ trợ như thế nào để thực sự mang lại hiệu quả trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao hiệu quả hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho người dân tại các xã nghèo tỉnh Cao Bằng.

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lĩnh vực này cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta cũng đã xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để thị trường này phát triển theo đúng lộ trình và xu thế của thế giới, cần nhận diện rõ những thách thức của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực này, để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Hoàn thiện chính sách phát triển quỹ tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện chính sách phát triển quỹ tín dụng nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Theo Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân, tính đến hết tháng 12/2016, cả nước có 1.149 Quỹ Tín dụng nhân dân và các ngân hàng hợp tác xã, với hơn 2 triệu thành viên là các hộ gia đình tham gia vay vốn. Với mục tiêu liên kết, tương trợ thành viên, Quỹ Tín dụng nhân dân đã tạo ra cơ chế tài chính thuận lợi, thân thiện, phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội.

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện bảo lãnh ngân hàng

Giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng là nghiệp vụ nhằm ràng buộc các bên có trách nhiệm nhất định để thực hiện một hợp đồng đã thống nhất, trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian quan trọng. Với tư cách là người bảo lãnh cho nhà thầu một khoản tiền theo quy định, ngân hàng cam kết với chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Nếu nhà thầu vi phạm hợp đồng, gây thiệt hại trong quá trình xây dựng thì ngân hàng sẽ đứng ra trả tiền cho chủ đầu tư với số tiền đã bảo lãnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, khung pháp lý về bảo lãnh ngân hàng vẫn còn chưa rõ ràng, gây vướng mắc trong quá trình thực hiện, đòi hỏi cần có những giải pháp nhằm hỗ trợ các chủ thể tham gia hợp đồng bảo lãnh một cách hiệu quả.

Phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

Phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

Thời gian qua, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, tuy nhiên, hiện nay nhiều “điểm nghẽn” đang cản trở việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở Thanh Hóa (kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, hiệu quả vốn đầu tư thấp, thiếu nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính còn chậm…). Để phát triển kinh tế bền vững, việc đánh giá các lợi thế so sánh, xác định những điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế, đề xuất giải pháp tháo gỡ là yêu cầu tất yếu khách quan.

Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

Tác động và lộ trình của việc áp dụng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam

Việc các ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Basel II là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Thực tế đã chứng minh, chuẩn mực Basel II là giải pháp tối ưu để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính. Với Basel II, mọi rủi ro đều phải được lượng hóa bằng con số cụ thể và con số này sẽ chỉ ra rằng ngân hàng cần bao nhiêu vốn để có thể bù đắp rủi ro.

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Một số vấn đề về hoàn thiện thể chế thị trường chứng khoán Việt Nam

Trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, thể chế của thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện. Thị trường đã xây dựng các quy tắc để vận hành thông qua việc tạo lập khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ, thống nhất... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế  ngày càng sâu rộng, hoàn thiện thể chế của thị trường chứng khoán đang đứng trước nhiều yêu cầu và bối cảnh mới.