Bàn về nhóm giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp

Bàn về nhóm giải pháp tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp
TCTC Online - Đứng trước những bất ổn của nền kinh tế năm 2011, đặc biệt là tình trạng lạm phát cao, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/CP nhằm đối phó với những vấn đề này. Chính sách tài khóa và tiền tệ đều được thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn. Lạm phát đã được kiềm chế và đang có xu hướng giảm dần song tác dụng phụ của chính sách bắt đầu bộc lộ từ cuối năm 2011, đầu năm 2012. Những khó khăn nội tại của nền kinh tế vẫn chưa được khắc phục trong khi kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn suy thoái, hệ quả là, nền kinh tế Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng bước vào giai đoạn khó khăn. Sự can thiệp hỗ trợ của Chính phủ trong bối cảnh này là rất cần thiết.

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân: Thực tiễn và kiến nghị

Qua ba năm thực hiện, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã dần đi vào cuộc sống, từng bước thực hiện mục tiêu ban đầu đặt ra. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể, các chuyên gia kinh tế và nhân dân về bản dự thảo sửa đổi bổ sung Luật thuế này. Bên cạnh việc ủng hộ những điểm sửa đổi, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Dự thảo luật.

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi

Luật thuế Thu nhập cá nhân: Sự cần thiết và đạo lý của những quy định sửa đổi
TCTC Online - Qua 3 năm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nảy sinh một số bất cập, không còn phù hợp, cần được sửa đổi, bổ sung cho sát với thực tế. Sau một thời gian dài nghiên cứu, Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo sửa đổi luật này với mục tiêu dài hạn là đảm bảo công bằng điều tiết thu nhập, nâng cao đời sống người nộp thuế, khuyến khích cá nhân làm giàu chính đáng.

Nhận diện cải cách tiền lương và giải pháp tạo nguồn thực hiện tiền lương

Nhận diện cải cách tiền lương và giải pháp tạo nguồn thực hiện tiền lương
TCTC Online - Chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức là một trong những chính sách kinh tế - xã hội cơ bản và đặc biệt quan trọng của quốc gia. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án cải cách tiền lương giai đoạn 2012-2020. Bài viết đưa ra nhận diện về cải cách tiền lương cán bộ công chức trong những năm gần đây và đề xuất một số giải pháp nhằm tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Thực trạng sử dụng nguồn lực đất đai, tài sản công: Những vấn đề đặt ra

Thực trạng sử dụng nguồn lực đất đai, tài sản công: Những vấn đề đặt ra
TCTC Online - Đất đai, tài sản nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, vì vậy việc quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích. Để khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cần đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng và những bất cập đang tồn tại để có các giải pháp quản lý phù hợp.

Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam: Những thành công và hạn chế

Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai ở Việt Nam: Những thành công và hạn chế
TCTC Online - Đất đai là nguồn tài nguyên quốc gia quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, Việt Nam đã tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nổi bật, lĩnh vực này cũng bộc lộ các mặt hạn chế và tồn tại.

Cần giải pháp tổng thể giải quyết khó khăn dệt may

Cần giải pháp tổng thể giải quyết khó khăn dệt may
Là ngành sử dụng nhiều lao động, sản xuất hàng xuất khẩu… do vậy dệt may là một trong những lĩnh vực được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết khó khăn, phát triển thị trường theo Nghị quyết 13 của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế việc giãn, giảm thuế này chỉ giải quyết một phần khó khăn cho các dệt may, về lâu dài, ngành này rất cần có những giải pháp tổng thể.