VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hà Nội tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, Công văn số 17731/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa có Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn.

Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về rà soát xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng

Tăng cường giám sát của cộng đồng đối với tài sản công

Công khai, minh bạch trong thanh lý xe công

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án khoán kinh phí xe công

Theo đó, về quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cùng với các biện pháp liên quan, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc; cơ quan, đơn vị lập dự án phải thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp Thành phố), hoặc Phòng Thị trường Chứng khoán (TCKH) các quận, huyện, thị xã (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) về định mức diện tích trụ sở làm việc, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định phương án xử lý.

Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về quản lý, sử dụng xe ô tô, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện rà soát báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Khi thực hiện thanh lý xe hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn khi vận hành xe; các cơ quan, đơn vị phải tổ chức bán đấu giá bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; đồng thời khẩn trương liên hệ, phối hợp Công an TP. Hà Nội thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ sở hữu, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát xe ô tô; báo cáo kết quả thanh lý, kê khai đăng ký biến động về tài sản khi thực hiện thanh lý xe ô tô theo quy định hiện hành.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND Thành phố xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thu hồi toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

Về khai thác nguồn lực từ tài sản công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội  giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND Thành phố ban hành quy định về khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng thông qua hình thức cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật, bảo đảm tăng cường khai thác, huy động hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

PV.

Có thể bạn quan tâm