VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kết quả đạt được sau một năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ: “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, ngày 01/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định 315/QĐ-TTg).

Thực tiễn triển khai hoạt động thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp là hết sức đúng đắn, đây là chính sách nhằm ổn định sản xuất và đời sống của người dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Các địa phương được lựa chọn làm thí điểm, các địa bàn huyện xã làm thí điểm với các sản phẩm cây lúa, chăn nuôi, thuỷ sản là những mặt hàng sản xuất nông nghiệp quan trọng của địa phương phù hợp với điều kiện, đặc thù sản xuất nông nghiệp, phân bố dân cư và yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Sau hơn một năm triển khai, việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp bước đầu đạt được một số kết quả tích cực:

Thứ nhất, về cơ chế chính sách:

- Các cơ chế chính sách đã ban hành khá đầy đủ, đồng bộ, thể hiện đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ và là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thí điểm, tạo điều kiện cho các địa phương, các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức triển khai thực hiện.

- Các khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa phù hợp với thực tiễn ở một số địa phương của cơ chế chính sách đã được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu và sửa đổi, bổ sung kịp thời. Cụ thể: Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt bảo đảm cao nhất quyền lợi bảo hiểm cho bà con nông dân tham gia bảo hiểm như mở rộng rủi ro được bảo hiểm, bổ sung đối tượng được bảo hiểm, làm rõ quy trình công bố, xác nhận thiệt hại làm căn cứ bồi thường thiệt hại được nhanh chóng, ngày 24/8/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với nội dung chính như sau:

1. Bổ sung đối tượng bảo hiểm vật nuôi, tôm/cá và mở rộng rủi ro được bảo hiểm đối với cây lúa, vật nuôi, thủy sản:

- Bổ sung vịt vào đối tượng bảo hiểm vật nuôi và bỏ quy định cá basa thuộc đối tượng bảo hiểm tôm/cá.

- Mở rộng rủi ro thiên tai được bảo hiểm (giông, lốc xoáy); bổ sung rủi ro dịch bệnh được bảo hiểm đối với trâu, bò (tụ huyết trùng, nhiệt thán), lợn (đóng dấu, phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả), gà, vịt (bệnh Niu-cát-xơn, gumboro và dịch tả - vịt).

2. Làm rõ quy trình xác nhận dịch bệnh

Đảm bảo minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện giải quyết bồi thường nhanh chóng, chính xác cho người được bảo hiểm đồng thời cũng thống nhất với quy định về công bố thiên tai, dịch bệnh; xác nhận dịch bệnh; xác nhận thiệt hại và quy định rõ hơn các hồ sơ, tài liệu mà doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập khi xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm cây lúa, vật nuôi, tôm/cá.

3. Mở rộng đơn vị được bảo hiểm

Đơn vị được bảo hiểm là các xã. Trong trường hợp địa phương có số liệu thống kê về năng suất thực tế theo địa bàn thôn hoặc hợp tác xã được công bố bởi cơ quan cung cấp số liệu về năng suất thực tế, đơn vị bảo hiểm là thôn hoặc hợp tác xã.

4. Về năng suất được bảo hiểm cây lúa

Nâng mức năng suất được bảo hiểm đối với cây lúa lên 90% năng suất bình quân xã hoặc của đơn vị được bảo hiểm và áp dụng cho tất cả các địa phương triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa (thay cho mức 80% quy định tại Quyết định 3035/QĐ-BTC). Quy định mới này sẽ tăng thêm quyền lợi cho người được bảo hiểm khi xảy ra thiệt hại về cây lúa do thiên tai, dịch bệnh gây ra và thuộc phạm vi bảo hiểm.

5. Về điều kiện bồi thường chi phí gieo trồng lại

Tăng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm: Bồi thường cho chi phí gieo trồng lại trong trường hợp trên 5 ha lúa thực tế trong xã bị thiệt hại trong thời gian cấy/sạ gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm.

6. Giảm phí bảo hiểm

- Đối với cây lúa: Giảm từ 4,97% đến 20% phí bảo hiểm áp dụng cụ thể đối với từng địa bàn.

- Đối với vật nuôi: Giảm từ 10% đến 50% phí bảo hiểm áp dụng cụ thể đối với từng đối tượng vật nuôi.

7. Tăng số tiền bảo hiểm đối với bò sữa

Số tiền bảo hiểm đối với bò sữa là 60 triệu đồng thay cho mức 35 triệu đồng

8. Bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền hướng dẫn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Thứ hai, Về công tác chỉ đạo, triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện đã thực hiện quyết liệt và có hiệu quả từ TW đến địa phương. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tất cả các địa phương đều đã thành lập Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban, đồng thời đã thành lập Ban chỉ đạo các huyện xã để thống nhất thực hiện. Các Ban chỉ đạo đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, chỉ đạo cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn để có điều chỉnh về cơ chế chính sách, cách làm cho phù hợp và giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh.

2. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương trong việc vận động người dân tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tổng hợp số liệu thống kê, theo dõi xác nhận dịch bệnh, đánh giá thiệt hại và bồi thường cho người được bảo hiểm khi tổn thất xảy ra. Đây là nghiệp vụ mới, có nhiều khó khăn, phức tạp song các doanh nghiệp bảo hiểm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Công tác thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã có được kết quả ban đầu quan trọng, được người dân hưởng ứng; việc giải quyết bồi thường cho người dân về cơ bản đảm bảo quy định. Điều này đã khẳng định sự đúng đắn về chính sách của Đảng và Nhà nước và ghi nhận những nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm.

Thứ ba, về kết quả triển khai:

Theo báo cáo của các địa phương và các doanh nghiệp bảo hiểm, đến nay việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 160.787 hộ dân đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó 85% hộ nghèo) với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là 1.845 tỷ đồng, phí bảo hiểm là 130.518 triệu đồng, cụ thể như sau:

+ Về cây lúa (các tỉnh Bình Thuận, Đồng Tháp, Nghệ An, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nam Định, An Giang) với tổng diện tích trồng lúa đã tham gia bảo hiểm là 36.997 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 149.502 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm hơn 823.255 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 35.97 triệu đồng; đã phát sinh bồi thường tại Nghệ an và Hà Tĩnh là 6 tỷ đồng.

+ Về vật nuôi (các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định, Hà Nội) với tổng số vật nuôi tham gia bảo hiểm là: 3.700 con trâu,bò; 179.800 con lợn và 821.000 con gia cầm; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 7.362 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm 186.378 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 12.259 triệu đồng; Đã phát sinh bồi thường 23 triệu đồng.

+ Về thuỷ sản (các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau) với tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 1.032 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 3.923 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm là 836.34 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 82.288 triệu đồng; Đã phát sinh bồi thường 35.854 triệu đồng.

Thứ tư, về công tác tuyên truyền:

Công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong thời gian qua các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Nhân dân, Truyền hình Chính phủ Việt Nam online, VTV1 và các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương. Những thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần tuyên truyền chính sách bảo hiểm nông nghiệp, tuyên truyền nghiệp vụ bảo hiểm, nâng cao nhận thức của các cơ quan cũng như  người dân trong quá trình thực hiện để chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tế để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thứ năm, phương hướng:

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg theo nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 7369/VPCP-KTTH như sau:

+ Xem xét nâng mức hỗ trợ đối với hộ cận nghèo nhưng thấp hơn so với hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 315/QĐ-TTg.

+ Phân tích, đánh giá về mức và mối tương quan giữa bồi thường rủi ro của bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước.

+ Thời gian thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp kéo dài đến hết ngày 30/6/2014.

2. Công tác chỉ đạo điều hành

- Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá, tổng kết chương trình thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

- Các Ban Chỉ đạo các địa phương: Chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai hợp đồng bảo hiểm đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, quy tắc bảo hiểm, công khai, minh bạch; chỉ đạo, phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm theo dõi xác nhận bệnh dịch, đánh giá rủi ro và chi trả bồi thường đúng chế độ quy định.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tại tỉnh, thành phố triển khai thí điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn tham gia bảo hiểm; ký kết hợp đồng bảo hiểm để phục vụ tốt đối tượng được hỗ trợ tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất khi xảy ra sự kiện bảo hiểm để bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nhanh chóng, thuận tiện.

3. Về công tác tuyên truyền

- Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tổ chức tuyên truyền về công tác thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM