VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Khuyến khích tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khuyến khích tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đặt mục tiêu năm 2017 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1,3% - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3% - 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá

Nhiều chính sách từ Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ người nghèo và nông nghiệp

Công khai nợ của chính quyền địa phương

Hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đó là nội dung tại Quyết định 442/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về ban hành ngày 11/4/2017 về Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Ngoài ra, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phấn đấu có ít nhất khoảng 2.765 xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (ít nhất 31%); Có ít nhất 38 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 01 tiêu chí so với năm 2016 và giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống dưới 150 xã.
Giai đoạn 2016 - 2020 các cấp, ngành tập trung vào 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với tất cả hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều khi thực hiện hỗ trợ chính sách giảm nghèo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang đẩy nhanh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, là  vào 3 nhóm chính sách được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên tập trung rà soát.

Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thực hiện cân đối phân bổ nguồn lực, huy động nguồn lực từ cộng đồng và lồng ghép các chương trình khác để giảm nghèo theo tiếp cận đa chiều nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo và từng bước thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã  hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Mặt khác, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn; khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm cho lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn; phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các xã nghèo.


PV.

Có thể bạn quan tâm