2012 - Năm của "tổng tiến công" vào hoạt động chuyển giá, thất thu và nợ thuế

TS.Nguyễn Xuân Sơn - Tổng cục Thuế

(Taichinh) -

TCTC Online - Nhằm góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao, trong năm 2012 ngành Thuế đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cùng chuyên mục