Mạng xã hội: Từ góc nhìn an ninh

 Mạng xã hội: Từ góc nhìn an ninh
Mạng xã hội đã và đang đặt ra những vấn đề an ninh mà giới nghiên cứu, hoạch định chính sách và dư luận đặc biệt quan tâm.

Internet sẽ đóng góp 5,1 tỷ USD vào GDP của Việt Nam

Internet sẽ đóng góp 5,1 tỷ USD vào GDP của Việt Nam
Theo GS. Oliver Salmon, chuyên gia kinh tế cao cấp của Oxford Economics (Hãng tư vấn và dự báo độc lập kinh tế toàn cầu), việc tăng cường ứng dụng công nghệ internet di động ước tính góp phần gia tăng GDP thêm 3,7 tỷ USD trong 5 năm qua ở Việt Nam.

Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua
Kế toán hợp nhất kinh doanh là việc các đơn vị kế toán mới ghi nhận kịp thời, chính xác, giá phí hợp nhất kinh doanh của các thương vụ hợp nhất. Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh được nghiên cứu trên quan điểm chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh qua các thời kỳ. Các thương vụ hợp nhất kinh doanh có đặc điểm khác nhau, vì vậy dựa trên đặc điểm hợp nhất mà các đơn vị kế toán có thể lựa chọn phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh (gồm phương pháp gộp chung hoặc phương pháp mua). Bài viết tập trung làm rõ phương pháp nghiên cứu hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua. Phương pháp mua dựa vào giả định rằng, sự hợp nhất doanh nghiệp là một sự giao dịch mà trong đó tài sản được chuyển giao, nợ phải trả phát sinh; hoặc vốn được phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát tài sản thuần và hoạt động của doanh nghiệp khác.

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư chứng khoán

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư chứng khoán
Nhà đầu tư không phải lúc nào cũng đưa ra các quyết định lý trí, họ còn bị chi phối bởi các yếu tố tâm lý trong quá trình ra quyết định. Do vậy, nghiên cứu thực hiện với mục tiêu khám phá các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân thông qua lợi nhuận đạt được. Đối tượng phỏng vấn là những nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phương pháp phân tích dữ liệu, phân tích hồi quy được sử dụng cho nghiên cứu.

Quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại SCIC: Thực trạng và một số đề xuất

Quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước tại SCIC: Thực trạng và một số đề xuất

Mặc dù, phương thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đã được đổi mới, đầu tư thông qua Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), tuy nhiên, cơ chế chính sách chưa theo kịp thực tiễn. Người đại diện phần vốn Nhà nước và quản trị doanh nghiệp còn yếu; cơ chế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa thực sự phù hợp với thực tế, nhiều DN có vốn nhà nước hoạt động chưa hiệu quả chưa bắt kịp với xu hướng phát triển của kinh tế thị trường, năng lực quản trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bằng việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý.