VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
8 giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

8 giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN

Ngày 29/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động của thực hiện đề án triển khai tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025.

Bộ Tài chính vận hành Kho dữ liệu NSNN

Đảng ủy Bộ Tài chính: Viết tiếp những trang sử vẻ vang

Bộ Tài chính vinh dự nhận giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính đứng ở vị trí nhất bảng Vietnam ICT Index

Để thúc đẩy có hiệu quả công việc này, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện vào 8 nhóm giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến công chức, viên chức ngành Tài chính về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức; Đẩy mạnh hợp tác, tham vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ trong lĩnh vực tài chính.

Hai là, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính theo hướng minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả có khả năng giải quyết những thách thức mới, đảm bảo có sự lồng ghép, tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN.

Ba là, cải cách hệ thống tổ chức, thực thi công vụ hành chính, tiếp thu hiệu quả nguyên tắc quản trị ASEAN vào chương trình cải cách công vụ.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ Tài chính.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ ngoại ngữ, tin học và đạo đức công vụ cho công chức, viên chức ngành tài chính đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN.

Sáu là, đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai, trao đổi kinh nghiệm thực hiện giữa Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương về các nội dung liên quan đến hợp tác ASEAN.

Bẩy là, đẩy mạnh việc vận động nguồn lực các tổ chức trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác của ASEAN cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Tám là, tăng cường hợp tác giáo dục giữa các nước thành viên ASEAN, thông qua liên kết giữa các trường đại học với nhau và giữa các trường đại học với doanh nghiệp, từ đó có sự trao đổi và dịch chuyển sinh viên khối kinh tế - tài chính nhằm phát triển giáo dục trong cộng đồng ASEAN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM