VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2451/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phú về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018

Bộ Tài chính: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

[Infographic] Mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

Bộ Tài chính trình 31 nghị định, chiếm gần 20% tổng số nghị định Chính phủ ban hành

Theo Quyết định số 2451/QĐ-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 139/NQ-CP và Quyết định này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, Tổng cục Hải quan được giao chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện đầy đủ việc xây dựng Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và Thuận lợi hóa thương mại; Sáu tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện và giải pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này.

Tổng cục Thuế chủ trì thực hiện áp dụng hóa điện điện tử theo quy định tại Nghị định của Chính phủ tại các trạm thu tiền dịch vụ đường hộ của các dự án BOT theo đúng lộ trình, thực hiện kết nối điện tử giữa trạm thu giá và cơ quan thuế theo lộ trình của Bộ Tài chính; Chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông vận tải khi cần để đàm phán với chủ đầu tư và làm cơ sở cho các nghiên cứu dự án mới...

Đối với nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; Đồng thời, chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Về chế độ báo cáo, đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, các đơn vị được giao chủ trì chủ dộng thực hiện theo tiến độ quy định lại Chương trình Hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-CP và gửi Văn phòng Bộ trước ngày 5/12 hàng năm để Văn phòng Bộ tổng hợp trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư trước ngày 15/12 hàng năm...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM