VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống thiên tai

Bộ Tài chính chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nguồn: internet

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống thiên tai

Ngày 30/8/2018, Bộ Tài chính ra Quyết định số 1529/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

Chỉ trong tháng 8/2018, thiên tai đã “cuốn trôi” hơn 1,3 nghìn tỷ đồng

[Infographic] Bộ, ngành địa phương chủ động ứng phó với bão số 4

Tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường giai đoạn 2013-2018 đạt 72.422 tỷ đồng

Kế hoạch trên được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính về thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai cả về tổ chức bộ máy, lực lượng, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống thiên tai, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Theo đó, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản, môi trường, các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội và cơ quan, đơn vị an toàn trước thiên tai; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai nhằm sớm ổn định hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tại Kế hoạch, Bộ Tài chính đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai của các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn hoạt động của các đơn vị, hệ thống; Nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống công trình trụ sở làm việc, hệ thống kho dự trữ quốc gia và các công trình phụ trợ... đảm bảo an toàn và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bộ Tài chính đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo đó, các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị, hệ thống về thiên tai, tác động của thiên tai và vai trò, ý nghĩa của công tác phòng, chống thiên tai trong giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nhằm thống nhất mục tiêu, quan điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị truyền thông, báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nôi bộ ngành Tài chính và cộng đồng xã hội về thiên tai, tác động của thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai, cũng như việc quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước và các nguồn lực huy động khác cho công tác phòng, chống thiên tai.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chủ động nghiên cứu tích hợp, lồng ghép có chọn lọc những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là quản lý tài chính ngân sách nhà nước đối với phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động ngoại khóa cho phù hợp.

Hai là, xây dựng quy trình phối hợp, phương án diễn tập phòng, chống thiên tai đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ.

Chủ động phối hợp với lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương sở tại xây dựng quy trình phối hợp, phương án diễn tập phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động thực hiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của cơ quan, đơn vị và hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; Thường xuyên tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai để rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp với thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Ba là, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai đối với các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy, Tổ/Đội phòng cháy và chữa cháy, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; Chủ động rà soát cân đối bố trí nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị để đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM