VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2019

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cùng giao ước thi đua năm 2019.

Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2019

Với khẩu hiệu hành động “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”, Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019.

Xử lý trách nhiệm nếu để chậm cổ phần hóa, thoái vốn

Công tác tuyên truyền của ngành Tài chính được triển khai toàn diện, chất lượng

Lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019

Duy nhất Luật Quản lý nợ công có các văn bản hướng dẫn cùng hiệu lực thi hành với Luật

"Tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào một ngành Tài chính lớn mạnh"

Ngành Tài chính hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác năm 2018

Phong trào thi đua do Bộ Tài chính phát động hướng đến mục tiêu tổng quát là tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

06 chỉ tiêu cụ thể

Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính đề ra 06 chỉ tiêu thi đua cụ thể, bao gồm:

Một là, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và NSNN; Quyết tâm phấn đấu tăng thu ngân sách đạt và vượt khoảng 5% so với dự toán; Tích cực, chủ động trong điều hành, quản lý chi NSNN theo dự toán, đảm bảo chặt chẽ, tiêt kiệm, hiệu quả, kiểm soát bội chi NSNN năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP; Triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Hai là, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiên tệ và các chính sách vĩ mô khác, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển; Quản lý, kiểm soát giá cả, lạm phát đảm bảo mục tiêu đề ra; Cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững; Tích cực phòng chống và kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Quyết liệt trong công tác thu ngân sách, chống thất thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thoát, lãng phí, chống tham nhũng, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Ba là, tập trung công tác xây dựng thể chế, đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch và ổn định phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội đất nước và cam kết hội nhập; Hoàn thiện thể chế về thu, chi NSNN, quản lý ngân sách, quản lý ngân quỹ; Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; Phát triển đồng bộ các loại hình thị trường tài chính, dịch vụ tài chính; Thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính đối với doanh nghiệp, tháo gỡ các rào cản vướng mắc về chính sách thuế, hải quan, chứng khoán, chế độ kế toán, kiểm toán, cắt giảm thủ tục hành chính; Phấn đấu đạt 100% các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách trọng tâm đã đăng ký năm 2019 đúng thời hạn và chất lượng tốt.

Bốn là, đẩy mạnh hiện đại hóa Ngành, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2019-2020 của Bộ Tài chính, phấn đấu tăng về chỉ số xếp hạng; Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; Góp phần tiêp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm là, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nâng cao trách nhiệm, chất lượng, đạo đức và kỹ năng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng văn minh công sở, thưc hiện công khai minh bạch nhằm tạo điều kiện tốt nhất trong giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân; Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh.

Sáu là, tiếp tục hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả trong phạm vi nhiệm vụ được giao đối với 3 phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động trong cả nước các năm qua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập va phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong Ngành, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019, lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành vào năm 2020.

04 biện pháp trọng tâm

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua năm 2019, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai 04 biện pháp trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch hành động cua Bộ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 cua Chính phủ; Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thu, đề ra mục tiêu phấn đấu cao ngay từ đầu năm. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019; Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây biến động giá bất thường.

Thứ hai, từng đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, căn cứ chương trình hành đông của Bộ, cụ thể hoá thành các chương trình hành động của đơn vị; Triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Đồng thời, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cấp uỷ Đảng các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động xuyên suốt trong năm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, thường xuyên đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyên về các phong trào thi đua yêu nước. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt, xuất sắc, các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao; Phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp với các cơ quan báo chí thông tin trong Ngành để kip thời phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành.

Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước, với những thành tích xuất sắc mà toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm 2018, bước sang năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

Sau khi phát động phong trào thi đua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã cùng ký giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ tài chính – NSNN 2019.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM