VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 5/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 373/TB-BTC chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.  

Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Công khai đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngành Thuế tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế và các dịch vụ thuế điện tử

[Infographic] Kết quả công tác thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019

Thời gian qua công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp luôn được ngành Tài chính chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 45/NĐ-CP, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tăng cường chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy trình của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

Thứ hai, các cán bộ, công chức giải quyết TTHC của đơn vị đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chưng sthực bản sao điện tử từ bản chính; đồng thời rà soát, quy định mẫu kết quả TTHC điện tử theo lĩnh vực quản lý đối với văn bản chuyên ngành để đảm bảo sự thống nhất;

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; rà soát và đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trong môi trường điện tử; công khai danh mục TTHC giải quyết trên môi trường điện tử thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...; bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin của Bộ Tài chính...

Thứ năm, Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC theo lộ trình hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Thứ sáu, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính trong việc kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử, nắm bắt kịp thời việc triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của các đơn vị, định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 15/12) tổng hợp báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM