VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cải cách, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Đến năm 2020 sẽ thực hiện sắp xếp lại 548/711 Chi cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực. Nguồn: internet

Cải cách, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dừng bổ nhiệm trưởng, phó chi cục thuế đến năm 2020

Năm 2018, các chỉ số môi trường kinh doanh sẽ tăng thêm từ 8-18 bậc

Ngành Tài chính tinh giảm mạnh cơ quan Thuế địa phương

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 173 chi cục thuế

Kế hoạch trên nhằm kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Đồng thời, Kế hoạch nhằm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Đề án tinh giản biên chế ngành Thuế, gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Thuế.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Tổng cục Thuế đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Một là, tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ rệt về tư tưởng và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Thuế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, thực hiện thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận với cấp ủy và chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc cải cách, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn bộ máy của Tổng cục Thuế, phối hợp với các đơn vị liên quan để sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế đảm bảo tinh gọn, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các vụ, đơn vị.

Bốn là, triển khai thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, đến năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 548/711 Chi cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực (giảm 291/711 Chi cục Thuế). Trong đó, năm 2018 thực hiện việc sắp xếp lại 327 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 154 Chi cục Thuế khu vực (giảm 173 Chi cục); Năm 2019, thực hiện sắp xếp lại 53 Chi cục Thuế thành 25 Chi cục Thuế khu vực (giảm 28 Chi cục); Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại 168 Chi cục Thuế thành 78 Chi cục Thuế khu vực (giảm 90 Chi cục).

Năm là, rà soát tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; Hướng dẫn việc thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, đầu tư xây dựng, tài chính khi sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế; Tham gia xây dựng kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Sáu là, quản lý chặt chẽ biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức đảm bảo đánh giá đúng, khách quan, công bằng, công khai, theo các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm cơ sở xác định đối tượng cần tinh giản biên chế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM