VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và kiểm tra, kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước cho thấy tình hình vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi ngân sách còn xảy ra ở một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị... Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Giải đáp về kinh phí đảm bảo duy trì nguồn ổn định cho các Văn phòng Thừa phát lại

Quy định mới về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công

Từ 1/1/2018, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thực hiện theo quy định nào?

8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về ngân sách nhà nước và nợ công

Theo đó, tại Chỉ thị số 31/2018/CT-TTg ban hành ngày 8/11/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cấp, các ngành đã có cố gắng trong công tác quản lý NSNN và đạt được những kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách đã được phát hiện và xử lý kịp thời; các cơ chế, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nói chung và hiệu quả sử dụng NSNN nói riêng.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng NSNN và kiểm tra, kiểm toán quyết toán NSNN cho thấy tình hình vi phạm chế độ, chính sách quản lý thu, chi ngân sách còn xảy ra ở một số Bộ, ngành, địa phương, đơn vị; tình trạng đầu tư còn dàn trải, hiệu quả đầu tư chưa cao, nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn; lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, trong tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, đi công tác nước ngoài,… vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính - NSNN. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nói trên, Chỉ thị số 31/2018/CT-TTg đã nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể:

Tăng cường quản lý thu NSNN

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định; Khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào NSNN.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào những DN, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ DN được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu NSNN, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan.

Nghiêm cấm thu sai quy định của luật thuế và các quy định pháp luật liên quan; Phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; Giữa lại nguồn thu của ngân sách sai chế độ; Tự đặt ra các nguồn thu trái với quy định của pháp luật; Để các nguồn thu ngoài NSNN trái với quy định...
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh theo quy định của pháp luật...

Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

Chỉ thị số 31/2018/CT-TTg nêu rõ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ, giao dự toán chi NSNN đúng thời hạn, nội dung, đối tượng, lĩnh vực theo quy định; Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ/dự án quan trọng, cấp bách và chủ động bố trí kinh phí để hoàn trả kinh phí đã ứng trước, xử lý nợ đọng theo quy định.

Điều hành, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; Triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, hạn chế việc ứng trước dự toán NSNN, giảm số chi chuyển nguồn sang năm sau. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.

Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát và thực hiện, công khai minh bạch việc sử dụng NSNN, đảm bảo chi NSNN theo dự toán, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định  mức chi và quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm về tài chính theo quy định đối với các sai phạm về quản lý NSNN và tài sản của Nhà nước đã được cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản vay, nợ công, nợ chính phủ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản vay; hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; Không chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp phát NSNN.

Đồng thời, các địa phương thực hiện huy động để bù đắp bội chi ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; Bố trí chi trả nợ lãi trong chi cân đối ngân sách địa phương; Chi trả nợ gốc ngoài chi cân đối ngân sách địa phương được bố trí từ nguồn vay, bội thu ngân sách cấp tỉnh, kết dư ngân sách cấp tỉnh và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định.

Cùng với đó tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung NSNN phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức...

Xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm

Theo Chỉ thị, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng NSNN, tài sản công; Chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi NSNN thuộc trách nhiệm được giao quản lý...

Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không chấp hành chế độ báo cáo kết quả xử lý các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán quy định tại Chỉ thị này hoặc tiến độ xử lý các sai phạm chậm, Bộ Tài chính tạm dừng cấp kinh phí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM