VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đến hết năm 2020, cả nước chỉ còn 420 chi cục thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm sắp xếp chi cục thuế cấp huyện để đảm bảo đến hết năm 2020, còn 420 chi cục thuế trên cả nước. Nguồn: internet

Đến hết năm 2020, cả nước chỉ còn 420 chi cục thuế

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều chuyển 735 tỷ đồng dự toán kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan

Cải cách hành chính thuế và các con số ấn tượng

Ngành thuế đặt mục tiêu giảm 50% đầu mối và giảm 10% số cán bộ

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm sắp xếp chi cục thuế cấp huyện để đảm bảo đến hết năm 2020, còn 420 chi cục thuế trên cả nước.

Đồng thời, rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế, cục thuế cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cũng theo Quyết định, chi cục thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; Chi cục thuế khu vực (chi cục thuế cấp huyện) sẽ trực thuộc cục thuế cấp tỉnh. Chi cục thuế cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; Số lượng phòng tại cục thuế cấp tỉnh phù hợp với quy mô, đối tượng quản lý.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM