VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư của dự án không có khả năng giải ngân

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư của dự án không có khả năng giải ngân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm 3.797.054 triệu đồng của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong kỳ kế hoạch để bổ sung vào dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Kiên quyết cắt vốn, chuyển vốn đầu tư công nếu chậm giải ngân

Thúc đẩy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho vay lại nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Làm rõ vướng mắc trong bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

Theo đó, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đồng thời, chuyển 56.236 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng chung vốn nước ngoài 19.819.500 triệu đồng để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 còn thiếu vốn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM