VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Khách hàng thực hiện giao dịch tại Sở Giao dịch KBNN.

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Dự thảo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với 3 trụ cột chính: Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng tới hình thành kho bạc số.

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành "Kho bạc số" trong giai đoạn 2021-2030

Việt Nam sẽ chuyển đổi từ kho bạc điện tử sang kho bạc số

Xây dựng Kho bạc số để đổi mới hoạt động nghiệp vụ kho bạc

Xác định tầm nhìn, phương hướng giai đoạn 2021-2030

Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích cực, chủ động cải cách, hiện đại hóa một cách đồng bộ, cả về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách quản lý tài chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, khả năng kiểm tra, giám sát ngân sách và các hoạt động tài chính nhà nước, trách nhiệm giải trình và chất lượng hoạt động quản lý tài chính vĩ mô của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Ấn tượng trước những thành tựu mà KBNN đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, ông Sandeep Saxena, chuyên gia cao cấp của Vụ các vấn đề tài khóa Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhấn mạnh: Đây là những thành quả đáng ghi nhận trong việc phát triển những năng lực cốt lõi và xây dựng một nền tảng vững mạnh cho những đổi mới tiếp theo của KBNN Việt Nam.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc KBNN, 2019-2020 là những năm bản lề để nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 cũng như xác định tầm nhìn, phương hướng cho chặng đường 10 năm tiếp theo. Trong thời điểm này, Bộ Tài chính đang tập trung các nguồn lực nhằm nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Tài chính giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 để một mặt chắt lọc, đóng góp vào nội dung dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; mặt khác, là cơ sở để định hướng cho sự phát triển của ngành Tài chính trong những năm tiếp theo.

“Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là xây dựng kho bạc hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với 3 trụ cột chính: Tổ chức bộ máy theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 2 cấp; Nâng cao chất lượng dịch vụ kho bạc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ và hướng tới hình thành kho bạc số”, ông Tạ Anh Tuấn cho biết.

Tin tưởng rằng, các định hướng cải cách trên sẽ đóng góp vào nền tài chính công Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, bền vững hơn, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính, KBNN nói riêng trên trường quốc tế, ông Sandeep Saxena cho biết: Những khuyến nghị mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra tại cuộc khảo sát và làm việc với một số đơn vị thuộc KBNN trong tháng 3/2019 (như: Quản lý ngân quỹ; huy động vốn; kế toán nhà nước, thanh tra kiểm tra nội bộ; tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; công nghệ thông tin…) đều được KBNN Việt Nam đưa vào Dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030.

Đề xuất nội dung trọng tâm của giai đoạn 2020-2030

Nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của KBNN trong hệ thống quản lý tài chính công và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, KBNN đề xuất một số định hướng cải cách trọng tâm trong giai đoạn 2020-2030 như sau:

Một là, gắn kết chặt chẽ các khâu của quá trình phân bổ, thực hiện, quyết toán ngân sách nhà nước trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi nhằm củng cố quy trình chi tiêu ngân sách qua các khâu, vừa nâng cao hiệu quả quản lý tài chính-ngân sách, vừa góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính quốc gia.

Hai là, nâng cao tính hiệu quả, chủ động của công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn; qua đó, tối ưu chi phí liên quan đến phát hành và vay nợ của Chính phủ.

Ba là, xây dựng một bộ sổ cái chung cho Chính phủ nhằm cải thiện tính minh bạch của thông tin, dữ liệu; rút ngắn thời gian lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước.

Bốn là, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung và kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, đơn vị liên quan; xây dựng và hoàn thiện nền tảng kho bạc số, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của KBNN; phát triển kho bạc số dựa trên công nghệ kỹ thuật số; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Năm là, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và hiện đại hóa tổ chức bộ máy KBNN theo mô hình kho bạc khu vực hoặc kho bạc 02 cấp và phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách.

“Các định hướng cải cách trên đều vì một mục tiêu chung là góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”, ông Tạ Anh Tuấn khẳng định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM