VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kịp thời đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vào cuộc sống

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Kịp thời đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vào cuộc sống

Phát biểu tại cuộc họp báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính tổ chức chiều ngày 17/5/2018, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, để sớm đưa Luật vào cuộc sống, Bộ Tài chính đã kịp thời chủ trì xây dựng nhiều văn bản quy định chi tiết nhằm hướng dẫn triển khai Luật.

Giải đáp quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Cải cách để giải toả nút thắt của nền kinh tế

Sử dụng máy móc, thiết bị làm việc: Cần nắm vững những tiêu chuẩn, định mức mới

Hoàn thiện hành lang pháp lý về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công

Ban hành khối lượng lớn các văn bản dưới Luật

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, sau gần 5 tháng kể từ ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực (ngày 1/1/2018), thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng 12 văn bản (11 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) nhằm kịp thời hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, Bộ đã ban hành 03 Thông tư hướng dẫn các vấn đề quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm: Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành Công văn số 14735/BTC-QLCS ngày 31/10/2017, Công văn số 2030/BTC-QLCS ngày 13/02/2018 đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bộ đã tích cực tổ chức tuyên truyền về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đến tất cả các bộ, cơ quan trung ương; cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, địa phương... bằng nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước; Tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; Phối hợp với hàng nghìn cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Luật...

Tiếp tục đưa Luật vào cuộc sống

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công còn lại; Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy cần sớm ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm thời hạn theo quy định (trước ngày 31/7/2018) nhằm xác định thẩm quyền quyết định các vấn đề về tài sản công của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Căn cứ quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phân cấp của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của cấp mình quản lý để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của bộ, ngành, địa phương.

Đối với, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công, trong năm 2018, các cơ quan, tổ chức, đơn vị này phải hoàn thành việc xây dựng, chỉnh lý hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM