VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Nguồn: Internet

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 91/QĐ-TCT về việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế.

Quản lý thuế phải công bằng với tất cả hoạt động kinh doanh

Từ ngày 6/5 triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax tại 15 tỉnh, thành phố

Tháng 4/2019, số thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 114.100 tỷ đồng

Ngành Thuế phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ mới đạt hiệu quả cao

Tổng cục Thuế  yêu cầu các cục thuế phải thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính bộ phận một cửa cơ quan thuế các cấp. Đăng tải trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính của cơ quan thuế theo quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chế độ báo cáo theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế. 

Đồng thời, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai điện tử hóa thủ tục hành chính, đảm bảo dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 theo kế hoạch được giao; đẩy mạnh tuyên truyền cũng như kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người nộp thuế về kết quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tình hình triển khai cơ chế một cửa của cơ quan thuế; tổ chức đối thoại về cơ chế chính sách mới có liên quan đến thủ tục hành chính.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM