VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ngành Dự trữ

Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ.

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ngành Dự trữ

Nhận thức kết quả cải cách hành chính năm 2018 sẽ có ý nghĩa bản lề đối với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát tất cả các mặt công tác nhằm đơn giản, minh bạch các quy trình, tạo chuyển biến tích cực trong Tổng cục.

Đảm bảo an toàn hàng Dự trữ Quốc gia trong mùa mưa bão

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tân Tổng cục trưởng

Gần 800.000 người dân nghèo được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ

Chuyển biến tích cực trên cả 5 nội dung

Ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế (Tổng cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) cho biết: Kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với CCHC giai đoạn 2016-2020. Do đó, ngay trong đầu năm 2018, Tổng cục DTNN đã tập trung đẩy mạnh triển khai CCHC từ khâu lập kế hoạch, rà soát các đề án, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện. Kết thúc quý I/2018, đã có sự chuyển biến tích cực trên cả 05 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Trong những tháng còn lại của năm 2018, Tổng cục DTNN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thể chế. Theo đó, Tổng cục rà soát, đánh giá hệ thống quy đinh pháp luật về dự trữ quốc gia (DTQG), đề xuất với Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN chủ trì soạn thảo 06 Thông tư quy định về chỉ tiêu thống kê ngành DTNN; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Hướng dẫn nhập,xuất, mua, bán hàng DTQG; Hướng dẫn về kế hoạch DTQG và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia; quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng DTQG. Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN ban hành kế hoạch xây dựng cơ chế, chính sách quản lý nội ngành của Tổng cục năm 2018 với 22 đề án, trong đó có 6 đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Do đặc thù của ngành DTNN không có nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, do vậy, năm 2018 Tổng cục định hướng tập trung cải cách thủ tục hành chính nội bộ đơn vị. Nội dụng này được đơn vị cụ thể hóa trong quá trình xây dựng các văn bản cơ chế, chính sách quản lý nội ngành.

Tổng cục DTNN đã rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu xây dựng đề cương dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đánh giá tính khả thi của quy định, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Từng bước đơn giản, minh bạch hóa các quy trình

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, trong quý I/2018, Tổng cục đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch thủ kho bảo quản nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hành chính, kiến thức quản lý nhà nước, đấu thầu, đấu giá trong lĩnh vực DTQG… Cùng với đó, cán bộ tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Ngành tổ chức, để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đơn vị. 

Liên quan đến công tác cải cách tài chính công, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-TCDT ngày 31/01/2018 ban hành quy trình lập dự toán, quyết toán chi phí xuất hàng DTQG để viện trợ, cứu trợ. Nội dung văn bản chú trọng khâu cải cách thủ tục hành chính, từng bước đơn giản, cụ thể, minh bạch hóa các quy trình, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổng cục đã ban hành Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm nhằm tăng tính chủ động, tăng khả năng chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản eDocTC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc, đồng thời, triển khai áp dụng các phần mềm quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng, quản lý cán bộ. Việc triển khai áp dụng phần mềm này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí, thời gian… Tuy nhiên, để tiếp tục hiện đại hóa phù hợp với yêu cầu quản lý, trong năm 2018, Tổng cục cần có sự tổng kết, đánh giá để nâng cấp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Ngoài việc triển khai các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong năm nay, Tổng cục cũng sẽ tiếp tục sắp xếp hệ thống các Chi cục DTNN theo hướng tinh gọn, hiệu quả. “Với những việc làm cụ thể và thiết thực, chắc chắn trong thời gian tới Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong CCHC, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM